ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารเทศบาล

สภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล

ปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

กองการประปา

กองสวัสดิการสังคม

                                                           

     

                                                               ดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

  ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

 

  ติดต่อ,สอบถาม,ร้องเรียน,ร้องทุกข

ด้วยตนเอง หน่วยรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๘-๔๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)

กระดานข่าวเทศบาล  

มุม การเจ้าหน้าที่ รวมเนื้อหางานบุคคล

 

ลิงค์หน่วยงานราชการ

สถ.

สำนักงาน ก.ถ.

จังหวัดสกลนคร

ร.ร.กบร

สพอ.กุดบาก