กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2561