ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดบาก
                             เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของเทศบาลตำบลกุดบาก  รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลตำบลกุดบากในปัจจุบัน  โดยการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันเทศบาลตำบลกุดบากมีสภานภาพพัฒนาอยู่จุดไหน”  สำหรับใช้ประโยชน์การกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิคSWOT  analysis
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง(Strength-S)  จุดอ่อน(Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่
โอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรค(Threat-T)  เป็นเครื่องมือ
1. จุดแข็ง  (Strengths)
โครงสร้าง 1.   เทศบาลตำบลกุดบากมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 สำนัก
                          5 กอง ได้แก่ สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา, กองสาธารณสุข
                        และกองการประปา (1) 8,8
    2.  เทศบาลตำบลกุดบาก  มีการสั่งการตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน(2)7,8
 กลยุทธ์     3.  เทศบาลตำบลกุดบาก มีการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                           (3) 9,9
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนาด้านสังคม
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 4.  เทศบาลตำบลกุดบากมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานเพื่อให้บริการ
     ประชาชน                                        (4)   9,9
                ระบบ     5.  มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่มีความทันสมัยในการกำหนดเทคโนโลยี
                                     มาใช้ในหน่วยงาน        (5) 8,8
                                 6. มีระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่ดี  มีความรู้ ความสามารถตาม
                               ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร   (6) 7,8

                พฤติกรรมผู้บริหาร
                                7.  นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก มี  Vision  ที่กว้างไกลและแก้ไขปัญหาในการทำงาน        (7) 9,9
                สมาชิกในองค์กร
                                8.  บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน
                                     การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่    (8) 8,8
                ความรู้ความสามารถ
                                9.  บุคลากรของสำนัก / กอง ส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและได้รับการฝึก
                                     อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่              (9) 9,9
                ค่านิยมร่วม
                                10. พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ
                                       และประทับใจ                                                              (10) 10,10
2. จุดอ่อน  (Weaknesses)
โครงสร้าง
 1.  เทศบาลตำบลกุดบากมีงานบางอย่าง แต่ยังไม่มีสำนัก/กอง รองรับ เช่นงานด้านสิ่งแวดล้อม                       (1) 8,7
กลยุทธ์  
 2.  เทศบาลตำบลกุดบาก มีแผนงานในแผนพัฒนา 3 ปี จำนวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกแผนงาน                               (2) 7,8
                ระบบ    
 3.  เทศบาลตำบลกุดบาก  มีระบบการสื่อสารที่ยังไม่ทันสมัย   (7) 8,8
                                4. เทศบาลตำบลกุดบาก  มีการบริการประชาชนที่ล่าช้า หลายขั้นตอน(4)7 ,8
                พฤติกรรมผู้บริหาร
                                5.  นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก  ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมัก
                                      ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว และขึ้นอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์   (5) 8,9
                สมาชิกในองค์กร
                                6.  บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดบากบางส่วน ไม่ทุ่มเทในการทำงาน (7)  8,8
                ความรู้ความสามารถ
                                7.  บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดบากบางคน  ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
                                     สารสนเทศ                                      (7) 8,9
               
ค่านิยมร่วม
                                8. เทศบาลตำบลกุดบาก  มีค่านิยม แต่ไม่ค่อยปฏิบัติตาม              (8) 8,7
3. โอกาส (Opportunity)
เศรษฐกิจ
   1.   จังหวัดสกลนครได้มีการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม OTOP
                         กลุ่มไวน์หมากเม่า  เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน                (1) 7,7
                   2.   จังหวัดสกลนครมีแหล่งท่องเที่ยว เช่น หนองหาร วัดพระธาตุเชิงชุม
                     วัดถ้ำพวง  ทำให้เกิดธุรกิจบริการ  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (2) 6,7
เทคโนโลยี
    3.   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น
                           อินเตอร์เน็ตตำบล  ทำให้ประชาชนได้สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
                           กว้างขวาง                                  (3) 6,7
กฎหมาย  
   4.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการ
                       บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เทศบาลมีอำนาจในการ
                          บริหารจัดการงานได้ทั่วถึงและรวดเร็ว (4) 8,9
การเมือง 
   5.  นักการเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น อยู่พรรคเดียวกัน
        ทำให้นโยบายการบริหารสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การ
        พัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว                        (5) 6,7
                   6.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  จะเห็นได้จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
                       เลือกตั้งครั้งหลังสุด มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น  70%    (6) 7,8
สังคม       
   7.  ชุมชนมีการพัฒนาอย่างสมดุลมีความสามัคคี  เอื้ออาทรต่อกัน ทำให้อยู่
                      ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากยาเสพติด              (7)7 ,9
วัฒนธรรม
    8.  จังหวัดสกลนคร  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  เช่น  แห่ปราสาทผึ้ง
                          บุญบั้งไฟ  บุญมหาชาติ ฯ                        (8) 8,8

 ต่างประเทศ / โลกาภิวัตน์
 9. ประชาชนใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว       (9) 7,6
4. อันตราย/อุปสรรค  (Threats)
เศรษฐกิจ
  1.   สถานการณ์ราคาน้ำมันแพง  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดผลกระทบ
                        กับราคาของผลผลิต ขายได้ในราคาต่ำ  ทำให้ขาดทุน          (1) 9,9
                  2.   เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางด้าน
                     เกษตรกรรม     (2) 5,6
เทคโนโลยี
  3.   ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ได้นำมา
                         ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ             (3) 5,4
กฎหมาย  
   4.  กฎหมายบางฉบับล้าสมัย และมีช่องโหว่  ไม่เอื้อต่อการพัฒนา  เช่น     
                       พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ             (4) 5,6
การเมือง 
   5.  มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง               (5) 7,8
สังคม       
    6.  ผู้สูงอายุ  ไม่ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง          (6) 6,7
                    7.  เยาวชนติดยาเสพติด  (7) 5,5
วัฒนธรรม
   8.  วัยรุ่นสมัยใหม่ไม่สนใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เช่น
                         การทำบุญตักบาตร                    (8) 9,9
ต่างประเทศ/โลกาภิวัตน์ 
  9.  ประชาชนในยุคปัจจุบัน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางที่ผิด        
                     เช่น การลักลอบข้อมูล  , การถ่ายคลิปลามก อนาจาร               (9) 6,7
                 
               


3.2  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดบากในแผนพัฒนาที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ได้ดำเนินงานในการพัฒนาไปแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้


               
  3.3  การประเมินผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
                3.3.1 สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.3.1 สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.3.2 สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3.3 สาขาพัฒนาสังคม

3.3.4 สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                3.3.5 สาขาการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

บทที่ 4

สรุป ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

4.1  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลกุดบาก
                                           “ พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  บริหารองค์กรโปร่งใสและเป็นธรรม  นำเทคโนโลยี”

4.1.1  พันธ์กิจเทศบาลตำบลกุดบาก

 1. การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางยก
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด
 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ
 7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องงถิ่นและวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น
 12. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 13. การส่งเสริมกีฬา
 14. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 16. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 17. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล
 18. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
 19. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 20. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 21. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 22. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
 1. การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. การผังเมือง
 3. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 4. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 5. การควบคุมอาคาร
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 8. กิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกระจาย   อำนาจฯประกาศกำหนด

 4.1.2  จุดมุ่งหมายของเทศบาลตำบลกุดบาก

 1. เพื่อให้มีการบริการพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สามารถรองรับการพัฒนาเทศบาลในระยะยาว
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบานการพัฒนา  แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรูปธรรม
 4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
 5. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน  
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี

( 1 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
( 2 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

 1. ( 3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ( 4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 3. ( 5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
  1.  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
  1.  การพัฒนาจังหวัดสกลนคร

                คำขวัญประจำจังหวัด
                                “  พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง  งามลือเลื่องหนองหาร  แลตระการประสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท  ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
                       “  ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  ควบคู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
                ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
                -พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-พัฒนาการท่องเที่ยว
-พัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
-บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.5 นโยบายการพัฒนาอำเภอกดบาก
                กำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาเพื่อสนองความต้องการของราษฎรในพื้นที่ดังนี้
                -ให้ประชาชนในอำเภอได้รับการศึกษาต่อจากภาคบังคับ 30%
                -ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นสามารถยกระดับรายได้ของครัวเรือนอย่างต่ำ 25,000 บาท/ปี
                -ให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินมากขึ้น
                -ให้มีถนนเข้าถึงหมู่บ้านโดยสะดวกตลอดปี โดยเฉพาะในหมู่บ้านจะต้องมีถนน คสล.ทุกหมู่บ้าน
                -พัฒนาและสนับสนุนพืชเศรษฐกิจให้สามารถเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองได้และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ป้องกันรักษาสัตว์เลี้ยง
                -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน               
                -ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
                -ให้ประชาชนมีเกณฑ์เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยป้องกันรักษาป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น
                -ส่งเสริมอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนให้สามารถเป็นอาชีพรองและเป็นอาชีพหลักได้
                -ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้ความรู้ด้านสุขอนามัย เช่นความรู้ด้านโรคติดต่อ โรคเอดส์ ฯลฯ
                -อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับหมู่บ้าน ตำบลต่อไป
                -ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาองค์กรระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
                -สนับสนุนให้มีอาสาสมัครและให้ความรู้แก่อาสาสมัครทุกระดับ


4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดบาก
                นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาล โดยยึดมั่นในการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล  เป็นไปอย่างมีทิศทางที่แน่นอน   ครอบคลุมและบรรลุภารกิจหลักเป็นระบบ และขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

 1.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  การคมนาคม

เป้าหมายของการพัฒนา   คือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค ได้อย่างทั่วถึง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เทศบาลจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ  ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก  ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ  เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดี  พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตเทศบาล  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคันดิน  การขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน การก่อสร้างคลองส่งน้ำ  การพัฒนาปรับปรุงระบบประปา   เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  รวมทั้งการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และผู้ที่สัญจรไป-มา
เทศบาลตำบลกุดบากจะปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.   นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          เป้าหมายของการพัฒนา  คือ  ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเทคโนโลยี  วิชาการต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต  ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต  การบริการ  การหมุนเวียนของเงิน  และการสร้างงาน  ตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยสามารถพึ่งตนเองได้และดำรงอยู่อย่างมั่นคง  ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน
เทศบาลตำบลกุดบาก  จะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ     และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการฝึกอบรมความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  บริการต่างๆ  เพื่อผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ  นอกจากนั้นก็จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสินค้า ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาล  โดยสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  และจัดสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจระดับรากหญ้า
         

 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          เป้าหมายของการพัฒนาคือ   ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม  สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     เทศบาลตำบลกุดบาก  จะพัฒนายกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่คนยากจน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  มีการจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนที่ดี การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          เป้าหมายของการพัฒนาคือ  จัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่  ปราศจากมลพิษด้านต่างๆ เช่นน้ำเสีย  ขยะ เป็นต้น  และประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วมร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         เทศบาลตำบลกุดบาก  จะบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำการบำบัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีพของประชาชน  มีการวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน อย่างร่มรื่นและปลอดภัย พอเพียงกับความต้องการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากที่บ้านของตนเอง  โดยมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.  นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง
          เป้าหมายของการพัฒนาคือ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจ       เทศบาลตำบลกุดบาก จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  สำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ  แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  และ ตรวจสอบการทำงานของเทศบาล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญมีส่วนร่วมในการปกครอง   การจัดซื้อ จัดจ้าง  และการแต่งตั้งถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับประชาธิปไตย  แก่ประชาชนและเยาวชน  มีการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง    และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน และลูกจ้าง  โดยการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรต่างๆ   เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้บริการประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ


ส่วนที่ 5 บัญชีสรุป
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
เทศบาลตำบลกุดบาก 


ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

( 1 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
-แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร

               

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.

3

1004600

12

3340600

0

-

15

1004600

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

3

1,520,000

5

2,003,600

1

500,000

9

1,520,000

- การก่อสร้างรางระบายน้ำ

7

4,963,800

5

1,010,000

4

1,910,000

16

4,963,800

- การขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

2

850,000

2

850,000

2

850,000

6

850,000

- การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา ฝาย ดาดคสล.ฯ

3

1,300,000

2

1,000,000

2

1,000,000

7

1,300,000

- การจราจร

2

180,000

3

350,000

2

150,000

7

180,000

รวม

20

9,818,400

29

8,554,200

11

4,410,000

60

9,818,400

ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

(2 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1  แนวทางการพัฒนาอาชีพรายได้

               

-โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
  โครงการจัดตั้งกลุ่ม
  โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ฯลฯ

7

         1,400,000

8

         1,910,000

4

              10,000

19

           3,320,000

2.2   แนวทางการสถานที่ท่องเที่ยว

               

-  โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง สวนสุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยว

2

         3,100,000

1

         3,000,000

1

         3,000,000

4

           9,100,000

รวม

9

         4,500,000

9

         4,910,000

5

         3,010,000

23

         12,420,000


ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

( 3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม

               

-แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

4

         3,000,000

3

         2,500,000

3

         2,500,000

10

           8,000,000

- แนวทางการพัฒนาด้านสุขอนามัย

7

            374,120

11

            464,120

9

            524,120

27

           1,362,360

- แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ฯ

4

         1,940,000

6

         2,250,000

6

         2,250,000

16

           6,440,000

-  แนวทางการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี

8

         1,050,000

8

         1,050,000

8

         1,050,000

24

           3,150,000

-  แนวทางการพัฒนาด้านป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด

6

            550,000

6

            550,000

6

            550,000

18

           1,650,000

รวม

29

         6,914,120

34

         6,814,120

32

         6,874,120

95

         20,602,360


ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

( 4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               

-แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะและน้ำเสีย

7

1,076,280

7

966,280

7

3,876,280

21

5,918,840

- แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ

2

90,000

3

3,090,000

2

90,000

7

3,270,000

รวม

9

1166280

10

4056280

9

3966280

28

9188840


ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

( 5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร

               

-  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

11

1,880,000

9

890,000

4

              90,000

24

           2,860,000

-  แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร

5

3,490,000

5

3,490,000

5

         3,490,000

15

         10,470,000

-  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ฯ

2

3,000,000

5

3,870,000

3

         2,790,000

10

           9,660,000

-  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย

4

640,000

5

790,000

4

            640,000

13

           2,070,000

-  แนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

5

220,000

6

270,000

5

            220,000

16

               710,000

-  แนวทางการพัฒนารายได้

3

430,000

1

10,000

2

         1,010,000

6

           1,450,000

-  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบทะเบียน เอกสาร

1

5,000

1

5,000

2

            305,000

4

               315,000

รวม

31

9,665,000

32

9,325,000

25

         8,545,000

88

         27,535,000

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
เทศบาลตำบลกุดบาก  ที่ใช้งบของเทศบาลตำบลกุดบาก  ทั้ง  5  ด้าน

ยุทธศาสตร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม 3 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

( 1 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

20

9,818,400

29

8,554,200

11

4,410,000

60

9,818,400

( 2 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

9

4,500,000

9

4,910,000

5

3,010,000

23

12,420,000

(3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

29

6,914,120

34

6,814,120

32

6,874,120

95

20,602,360

( 4 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9

1166280

10

4056280

9

3966280

28

9188840

( 5 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

31

9,665,000

32

9,325,000

25

8,545,000

88

27,535,000

รวม

98

32063800

114

33659600

82

26805400

294

79564600