เกร็ดความรู้

ข้าราชการนั้น มีระเบียบ ธรรมเนียมอันดีที่ถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปกครอง บังคับบัญชา และเกียรติศักดิ์ของข้าราชการ